21 MARCH 2018

Những điều cần biết khi khiếu nại hàng hóa tại Nhim Logistics

1.   Thời hiệu khiếu nại: 2 ngày kể từ ngày nhận bưu gửi từ người gửi.

2.   Thời gian giải quyết khiếu nại: 1 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại của khách hàng

3.  Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường.

Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thuờng thiệt hại đối với hàng hoá trong các trường hợp sau:

– Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm khách hàng (người gửi) hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa;

– Khách hàng (người gửi) không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng hàng hóa;

– Hàng hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận hàng;

– Hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Khách hàng (Người gửi) không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định.

– Hàng hóa bị cướp, giật bởi người nhận mà Khách hàng(người gửi) đã chỉ định.

– Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.

– Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra doKhách hàng (người gửi) vi phạm chính sách và quy định vận chuyển thì Nhim logistics được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do khách hàng (người gửi) gây ra.

4.   Trách nhiệm bồi thường:

Nhim Logistics có trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi chủ quan của Nhim logistics từ khi hàng gửi được nhận gửi tới khi được phát đến người nhận 

Lưu ý : Khách hàng nhận khi nhận hàng nên kiểm tra hàng hóa trước khi ký nhận nhằm bảo đảm quyền lợi của Khách hàng khi khiếu nại hàng hóa gặp sự cố/ suy suyễn.

5.   Giới hạn trách nhiệm bồi thường:

+ Đối với trường hợp KHÔNG có dịch vụ khai giá/ bảo hiểm hàng hóa :

Bưu gửi bị mất, bị hư hại hoàn toàn: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu là bón (04) lần cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng.

+ Đối với trường hợp CÓ dịch vụ khai giá/ bảo hiểm hàng hóa :

Bưu gửi bị mất mát một phần, hư hại một phần: Mức bồi thường được tính như sau, nhưng không vượt mức bồi thường trong trường hợp vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn:

Số tiền bồi thường = ( tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng) x ( mức bồi thường)

Trong đó:

o   Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng được xác định căn cứ vào biên bản lập, có xác nhận của người gửi.

o   Đối với dịch vụ khai giá, nếu bưu gửi bị mất mát, thất lạc thì khách hàng được bồi thường 100% giá trị khai giá

Đối với dịch vụ khai giá, dịch vụ có bảo hiểm hoặc dịch vụ do khách hàng và Nhim logistics tự thỏa thuận, việc bồi thường thiệt hại tuân theo các thỏa thuận đó.

Trường hợp bưu gửi bị phát chậm so với thời gian toàn trình, Nhim logistics sẽ hoàn lại cước của dịch vụ đó.